Український Державний Науково-Дослідний Інститут «Ресурс»

Замовлення послуг:
(044) 529-60-56
м. Київ-150, вул. Малевича, 84
(044) 528-55-24

Вчена рада

CКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

Запталов Борис Йосипович – екс-директор УкрНДІ «Ресурс»;

Пономарьов Андрій Вікторович – перший заступник директора;

Заславський Олександр Маркович – доктор хімічних наук, доцент, учений секретар;

Білоконь Юрій Миколайович – в.о. заступника начальника відділу науково-технічної інформації та стандартизації;

Ващенко Валентин Васильович – начальник відділу досліджень якості та організації зберігання нафтопродуктів та промислової групи товарів;

Гавриленко Олена Сергіївна – кандидат ветеринарних наук, завідувач лабораторії досліджень хіміко-біологічних чинників;

Голінка Інна Василівна – начальник відділу науково-технічної інформації та стандартизації;

Дем’янчук Євген Іванович – в.о. заступника начальника відділу досліджень якості та організації зберігання нафтопродуктів та промислової групи товарів;

Заїка Юрій Іванович – заступник директора;

Муковоз В’ячеслав Миколайович – кандидат ветеринарних наук, начальник відділу досліджень якості та умов зберігання зерна, зерно продуктів та продовольчої групи товарів;

Нілов Олександр Євгенович – в.о. завідувача сектору досліджень якості нафтопродуктів;

Протасов Олексій Сергійович – начальник відділу енергоаудиту та енергозбереження;

Сірко Зиновій Степанович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник сектору енергозбереження;

Сторож Оксана Василівна – кандидат сільськогосподарських наук, в.о. старшого наукового співробітника сектору досліджень якості та умов зберігання зерна та зернопродуктів;

Стрнад Любов Францівна – начальник відділу координації науково-дослідних робіт.

ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ

Про Вчену раду УкрНДІ "Ресурс"


1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Інституту є колегіальним дорадчим органом управління його науковою і науково-технічною діяльністю, яка утворюється для обговорення найважливіших напрямив діяльності Інституту та вирішення питань, що належать до компетенції УкрНДІ "Ресурс".

1.2. Дорадчо-колегіальна функція Вченої ради реалізується шляхом демократичного, колективного обговорення і прийняття рішень з проблем, актуальних для поточної та перспективної діяльності Інституту.

1.3. У своїй роботі Вчена рада керується законодавством України, Статутом Інституту та цим Положенням.

 

 

2. Основні завдання та функції

2.1.  Вчена рада Інституту вирішує такі питання:

- визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності Інституту;

- розглядає та затверджує перспективні програми і поточні плани наукових досліджень;

- розглядає стан виконання пошукових, дослідних та науково-дослідних робіт;

- здійснює оцінку результатів науково-дослідних робіт та науково-технічних послуг;

- розглядає звіти про найважливіші досягнення наукової і науково-організаційної діяльності Інституту;

- обговорює питання, пов'язаних з удосконаленням структури Інституту, найважливіших наукових проблем, питань координації і творчого співробітництва з іншими науковими установами, матеріально-технічного та фінансового забезпечення виконання планів наукових досліджень;

- обговорює питання зовнішньоекономічної діяльності Інституту;

- обговорює питання, пов'язаних з підготовкою і підвищенням кваліфікації наукових кадрів, наданням творчих відпусток;

- затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів);

- заслуховує повідомлення наукових керівників про роботу з аспірантами та здобувачами, розглядає результати роботи для подання до захисту;

- заслуховує звіти керівників структурних підрозділів та окремих співробітників Інституту про наукову діяльність;

- затверджує рішення атестаційної комісії з атестації наукових працівників;

- обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;

- погоджує кандидатури на призначення заступника Голови Вченої ради, ученого секретаря, головного редактора та членів редколегії наукового видання Інституту;

- вирішує питання про науково-видавничу діяльність;

- розглядає заяви на патенти (на винахід, на корисну модель);

- в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених та почесних звань;

- висуває визначні наукові праці, наукові відкриття та винаходи на здобуття Державних премій в галузі науки і техніки;

- розглядає питання щодо видачі довідок для Пенсійного фонду працівникам Інституту, які претендують на наукову пенсію, та інші питання діяльності Інституту, що визначені його Статутом.

2.2. Вчена рада правомочна приймати рішення, якщо у засіданні бере участь не менше 1/2 її кількісного складу за винятком випадків розгляду кадрових питань, висування робіт на здобуття премій, медалей та інших нагород, а також питань про присвоєння почесного та вченого звання, де обов'язкова присутність 2/3 складу Вченої ради.

2.3. Для атестації наукових працівників наказом Генерального директора Інституту створюється атестаційна комісія, яка діє згідно з «Положенням про атестацію наукових працівників», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України та згідно з «Положенням про атестацію наукових працівників УкрНДІ "Ресурс"», затвердженим Генеральним директором Інституту.

2.4. Для обрання наукових працівників на вакантні посади за конкурсом наказом Генерального директора Інституту створюється конкурсна комісія, яка діє згідно з «Положенням про порядок заміщення вакантних посад наукових працівників УкрНДІ "Ресурс"», затвердженим Генеральним директором Інституту. Конкурсна комісія надає ученому секретарю відомості про учасників конкурсу не пізніше як за тиждень до засідання Вченої раді.

2.5. Вчена рада Інституту обирає претендента на заміщення вакантної посади, на яку оголошено конкурс, шляхом таємного голосування.

2.6. Відкритим голосуванням Вчена рада обирає лічильну комісію і затверджує протокол лічильної комісії за результатами таємного голосування.

2.7. Рішення Вченої ради щодо результатів голосування є дійсним, якщо у голосуванні брали участь не менше 2/3 присутніх членів Вченої ради. Обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів і за якого проголосувало більше половини членів Вченої ради, що брали участь у голосуванні.

2.8. Рішення Вченої ради виконуються відповідно до протоколу засідання Вченої ради. Рішення Вченої ради розпорядчого характеру вводяться в дію, як правило, розпорядженнями або наказами Генерального директора.

2.9. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на Голову Вченої ради, його заступника та ученого секретаря.

2.10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Вченої ради здійснюється дирекцією Інституту за рахунок загального кошторису Інституту.

2.11. Вчена рада має власне діловодство. Документи Вченої ради зберігаються протягом 10 (десяти) років.

Top